Symlach, gwell

Mae trawsnewidiad mawr wedi'i gynllunio ac ar y gweill i ddarparu rheilffordd symlach, well a gwyrddach i bawb ym Mhrydain.

Dyfodol y rheilffyrdd

Gan adeiladu ar ei gorffennol arloesol balch, mae’r rheilffordd yn parhau i arloesi a datblygu ffyrdd newydd a gwell o wella teithiau ar gyfer mwy o deithwyr, cludo mwy o’r nwyddau hanfodol sydd eu hangen arnom a’u heisiau, a goresgyn heriau presennol ar rwydwaith prysur.

Wrth i’r rheilffordd ddod yn fwy digidol ei hysgogi, bydd sgiliau newydd yn cael eu dysgu a swyddi newydd yn cael eu creu i bobl o bob cefndir.

Mae gwelliannau sy'n ymwneud â meysydd fel trac, trenau, tocynnau, amserlenni a thechnoleg yn ormod i'w rhestru yma. Ond dyma rai enghreifftiau o brosiectau mawr sydd ar y gweill ar hyn o bryd:

Yn ogystal â’r datblygiadau hyn, mae’r rheilffordd yn gweithio gyda’r llywodraeth i sicrhau’r newid mwyaf ers cenhedlaeth i’r ffordd y caiff ei rhedeg. Bydd creu un sefydliad – Great British Railways (GBR) – i oruchwylio a dod â’r traciau a’r trenau at ei gilydd yn helpu i wneud y rheilffordd yn symlach i’w defnyddio, yn well wrth gefnogi uchelgeisiau lleol a chenedlaethol, ac yn fwy effeithlon i’w rhedeg.

Cyn lansio GBR, mae cynnydd yn cael ei wneud heddiw tuag at reilffordd fwy cydgysylltiedig. Darganfod mwy.

Yn ogystal, mae yna gynlluniau cyffrous ar gyfer cludo nwyddau ar y rheilffyrdd, injan ar gyfer twf gwyrdd. Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi targed i gynyddu cludo nwyddau ar y rheilffyrdd o ddim llai na 75% erbyn 2050 ledled Prydain, gan ddileu 12 miliwn o symudiadau HGV y flwyddyn oddi ar ein ffyrdd lle mae tagfeydd. Mae cludo nwyddau ar y rheilffyrdd eisoes yn cyfrannu £2.45 biliwn i economi’r DU bob blwyddyn.

Dros y 200 mlynedd nesaf bydd y rheilffordd yn parhau i chwarae rhan ganolog ym mywyd Prydain a ffyniant cenedlaethol.